ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

έντυπο συμμετοχής

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

Πλήρες Όνομα Ομάδας: ..........................................................................
Αριθμός Εγγραφής Νομικού Προσώπου: .................. (Να επισυναφθεί αντίγραφο)
Όνομα Χορογράφου: .................................................................................
Όνομα Υπεύθυνου Ομάδας (αν υπάρχει): ......................................................................
Διεύθυνση Ομάδας: ...........................................................................................................................
Τηλέφωνο: .......................... Κινητό: ………………….. Φαξ: .........................
Ηλ.Ταχυδρομείο: ......................................................................... Ιστοσελίδα (αν υπάρχει): ........................

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
Δηλώστε σε ποια κατηγορία ανήκετε:
Σόλο με ίδιο χορογράφο/χορευτη ................́ Ντουέτο............. Άλλη Παραγωγη ............́ Παλαιότερο έργο............

Διάρκεια Έργου: ...... λεπτά

Αριθμός Συμμετοχής στην Πλατφόρμα (για τους πρωτοεμφανιζόμενους μόνο): ……

Να επισυναφθούν:

 • Πιστοποιητικό Εγγραφής Ομάδας (στις περιπτώσεις ομάδας)
 • Σύντομο βιογραφικό ομάδας που να μην υπερβαίνει τη μία (1) σελίδα.
 • Σύντομο βιογραφικό χορογράφου που να μην υπερβαίνει τη μία (1) σελίδα.
 • Σύντομα βιογραφικά συντελεστών πρότασης που να μην υπερβαίνουν τη μία (1) σελίδα.
 • Περιγραφή της ιδέας της χορευτικής παράστασης που δεν θα υπερβαίνει σε έκταση τις 10 γραμμές.
 • Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της ιδέας της παράστασης που δεν θα υπερβαίνει σε έκταση τις 10 γραμμές.
 • Αντίγραφα συμβολαίων των συντελεστών της παράστασης, αν υπάρχουν.
 • Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου, αν υπάρχει.
 • Υποχρεωτικά για όσους αιτούνται συμμετοχή με ΝΕΟ ΕΡΓΟ σύνδεσμος youtube ή vimeo (να σταλεί ηλεκτρονικά στο ghoplarou@moec.gov.cy) με δείγμα της δουλειάς που προγραμματίζεται.
 • Για τους πρωτοεμφανιζόμενους/νέους χορογράφους υποχρεωτικά σύνδεσμος youtube ή vimeo (να σταλεί στο ghoplarou@moec.gov.cy) με ολόκληρα τα έργα των προηγούμενων δουλειών καθώς και τεκμήρια παρουσίασής τους όπως π.χ. προσκλήσεις, αφίσες, προγράμματα, κτλ. όπου θα φαίνεται ο χώρος και χρόνος παρουσίασης των έργων καθώς και τα ονόματα των συντελεστών.
 • Αντίγραφο/α του/των πτυχίου/ων του αιτητή.
 • Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για παρουσίαση παλαιότερου έργου, να προσκομιστεί μόνο η περιγραφή της χορογραφικής ιδέας που δεν θα υπερβαίνει σε έκταση τις 10 γραμμές και ένα τεκμήριο παρουσίασης του έργου (πρόγραμμα/αφίσα/πρόσκληση, κτλ.)
 • Aίτηση που δεν περιλαμβάνει δείγμα της προγραμματισμένης δουλειάς ή προηγούμενης δουλειάς (για τους πρωτοεμφανιζόμενους) δεν θα λαμβάνεται υπόψη. Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην Πλατφόρμα και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της ομάδας, αντίγραφα πτυχίων, βιογραφικά, κτλ. δεν χρειάζεται να τα περιλάβουν στην αίτησή τους.
 • Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 • Να συμπληρωθούν μόνο οι αναφορές που αφορούν την πρόταση. Σε περίπτωση διευκρινιστικών σχολίων, να χρησιμοποιηθεί ο ενδεδειγμένος χώρος.
 • Γ.1 Αμοιβές
 • Χορογράφος (Δημιουργός / Σκηνοθέτης) € ...........
 • Χορευτές/Performers-Να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός: ...................... € ...........
 • Σκηνογράφος / Εικαστικός € ...........
 • Video Artist € ...........
 • Ενδυματολόγος € ...........
 • Δραματουργός € ...........
 • Μουσικός € ...........
 • Φωτογράφος € ...........
 • Άλλος συντελεστής-Να προσδιοριστεί: .......................................... € ...........
 • Διευκρινίσεις (αν υπάρχουν): .........................................................................................................................................................
 • Γ.2 Παραγωγή
 • Σκηνικά (props)-Να δηλωθεί αν είναι κατασκευή ή ενοίκιο: .............. € ...........
 • Κοστούμια € ...........
 • Μάσκες € ...........
 • Μακιγιάζ € ...........
 • Ηχητικά / Ηχογραφήσεις € ...........
 • Πολυμέσα-Να προσδιοριστούν επακριβώς € ...........
 • ............................................................................................................................
 • Μεταφορικά Σκηνικών € ...........
 • Ενοίκιο Χώρου για Πρόβες € ...........
 • Διάφορα / Απρόβλεπτα € ...........
 • Διευκρινίσεις (αν υπάρχουν): ............................................................................................................................................................
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • H πραγματοποίηση της Πλατφόρμας τελεί υπό την αίρεση ενδεχόμενων περαιτέρω δημοσιονομικών περικοπών. Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει περιορισμένο αριθμό συμμετοχών ή/και να μειώσει περαιτέρω τις αμοιβές σύμφωνα με τις δυνατότητες του Προϋπολογισμού 2015.
 • Με την υπογραφή του παρόντος Εντύπου δηλώνω την πλήρη αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων και κανονισμών συμμετοχής στην Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Κύπρου 2015 χωρίς καμία επιφύλαξη.
 • Όνομα Χορογράφου: ............................................................. Υπογραφή: ...............................
 • Ημερομηνία: ............................ Σφραγίδα (μόνο για Σωματεία): ……….……………
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ
 • Ομάδες ή/και χορογράφοι που έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στην Πλατφόρμα και έχουν προσκομίσει πιστοποιητικά εγγραφής της ομάδας, αντίγραφα πτυχίων, δείγματα προηγούμενων δουλειών, δεν χρειάζεται να τα περιλάβουν στην αίτησή τους.
 • Απαραίτητα Επισυναπτόμενα
 • • Πιστοποιητικό Εγγραφής Ομάδας.
 • • Σύντομο βιογραφικό ομάδας.
 • • Σύντομο βιογραφικό χορογράφου.
 • • Σύντομα βιογραφικά των συντελεστών της πρότασης.
 • • Περιγραφή της ιδέας της χορευτικής παράστασης.
 • • Περιγραφή του τρόπου υλοποίησης της ιδέας της παράστασης.
 • • Αντίγραφα συμβολαίων με συντελεστές παράστασης, αν υπάρχουν.
 • • Αντίγραφο ασφαλιστικού συμβολαίου, αν υπάρχει.
 • Υποχρεωτικά σύνδεσμος youtube, vimeo ή ηλεκτρονικό αρχείο σε USB
 • και DVD προαιρετικά με δείγμα της δουλειάς που προγραμματίζεται.
 • Υποχρεωτικά σύνδεσμος youtube, vimeo ή ηλεκτρονικό αρχείο σε USB
 • και DVD προαιρετικά με δείγμα από προηγούμενες δουλειές για τους πρωτοεμφανιζόμενους/νέους χορογράφους.
 • • Αντίγραφο/α του/των πτυχίου/ων του αιτητή.